درخت خشکیده ی پشت پنجره

Posted by mohsen (tehran, Iran) on 10 April 2008 in Lifestyle & Culture and Portfolio.

درخت خشکیده پشت پنجره سالهاست که آنجاست. وقتی من آمدم او بود و هر روز هم او را می بینم سالی یک بار میمیرد و باز سالی یک بار زنده و تازه می شود درست مثل من.

 

window
tree

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon